مـــن خـــدا را دارمـــــ . . .

مـــن خـــدا را دارمـــــ . . .

رحــمت به مادرم کــه مـــرا مجلس تو بـــرد

ایـــن شــوق نوکری اثر شبر مــــادر اسـت

هـم سنگــران آلــونک

اسلایدر

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

 

 

پ . ن :

دشمن بداند

(هفت)آسمان و (نُه) فلک را که رد کند

قدش نمی رسد "سید علی" را رصد کند . . . 

 

  • آلــــــو نــــــک . . .